Son varlık barışında, yurtdışında dövizi bulunan bir kişi, Türkiye’de vergi mükellefi ya da vatandaş olmasa da Türkiye’deki bir bankaya yapacağı bildirim sonrası parasını aktarabilecek ve bu dövizle ilgili vergi incelemesi yapılmayacak. Türkiye’ye fiziki olarak getirilen paralar için bildirime istinaden Gümrük idaresinden alınan belge yeterli olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurtdışı ve içindeki döviz ve TL gibi kaynakların kayıt içine girmesi amacıyla geçen sene kasım ayında kanunlaşan ve Haziran 2021 sonuna kadar bildirim süresi bulunan varlık barışı ile ilgili rehber hazırladı. Rehberde, düzenlemeyle ilgili adımlar şöyle aktarıldı:

Bildirimler TL

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, bildirime konu olabilecek. 30 Haziran’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bu varlıklarını bildiren kişi ve şirketler, varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Başvurular, vekiller kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek. Bildirilen varlıklara ilişkin herhangi bir belge talep edilmeyecek. Bildirimler TL değeri üzerinden yapılacak.

Ortağın parası

Yurtdışında sahip olunan mülkler, paraya çevrilerek varlık barışından yararlanabilecek. Kanunun çıktığı 17 Kasım itibarıyla yurtdışında dövizi bulunan bir kişi, Türkiye’de vergi mükellefi olmasa da varlık barışına başvurabilecek. Türkiye’deki bir bankaya yapacağı bildirim sonrası parasını aktarabilecek ve bu dövizle ilgili herhangi bir vergi hesaplanmayacak, vergi incelemesi yapılmayacak. Bir limited şirketi, yurtdışındaki bir bankada şirketin hesabında olmayıp ortağın hesabında bulunan dövizi de şirket adına bildirebilecek ve vergisiz varlık barışı uygulamasından yararlanabilecek. Yurtdışındaki varlıklar, yurtdışındaki bankalardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin ödenmesinde de kullanılabilecek. Bu tip ödemelerde paranın Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak.

30 Haziran 2021’e kadar bildirilmesi, bildirimden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gereken döviz ve benzeri varlıklar için Türk vatandaşı ya da vergi mükellefi olma zorunluluğu bulunmayacak.

Sermaye artırımı

Yurtiçinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlazlar da varlık barışı kapsamında bildirilebiliyor. Yurtiçinde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma şartı var.
Türkiye’de bulunan varlıkların, yasanın yürürlüğe girdiği 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması da zorunluluklar arasında. Yurtiçi taşınmazların ayni sermaye olarak şirket kayıtlarına konmak istenmesi halinde ise sermaye artırım kararı aranacak.

Vergi yok

Varlık barışı kapsamında bildirilen yurtdışı ve yurtiçi varlıklar nedeniyle vergi hesaplanmayacak ve ödenmeyecek. Bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek, vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, şirketlerde dağıtabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın çekilebilecek, işletme kayıtlarına dahil edilip ortaklara dağıtılması durumunda stopaj alınmayacak. Getirilip sisteme sokulan varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyatı da yürütülmeyecek.

Hangi belgeler isteniyor?

Dışarıdan gelen paranın Türkiye’deki bir hesaba transfer edilmesi durumunda banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, nakit olarak getirilmesi durumunda ise yapılan bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belge gerekecek. Nakit getirilen para için de 30 Haziran’a kadar bildirim şartı var.

Üç şekilde getirilebiliyor

Yurtdışındaki varlıklar üç şekilde Türkiye’ye getirilebiliyor:

Fiziki olarak,

Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer,

İkisinin de mümkün olmadığı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, aracı kurumlara bildiriliyor.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.